dotted-banner.png
energetikai-audit

Épületgépészeti és épületenergetikai szakértés

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Írjon nekünk

Energetikai audit, energetikai szakreferens

Energetikai audit 

Az energetikai audit olyan komplex folyamat, mely tartalmazza az energia felhasználó rendszerek vizsgálatát, az energiafogyasztás elemzését és az energiahatékonyságot fokozó javaslatok kidolgozását.

Az energetikai audit célja az energiaellátás és az energiafelhasználás hatékonyságának biztosítása, az energiafogyasztási költségek csökkentése és a környezet védelme. Magyarországon a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (megjelent: Magyar Közlöny 70. szám, 2015. május 22.) a nagyvállalatok számára kötelezővé tette az energetikai audit elkészítését. Minden nagyvállalat a tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. A kötelező energetikai auditálást először 2015. december 5-ig kell elvégeztetnie. A 122/2015. (V. 26.) Kormányrendelet rendelkezik az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról. A rendelet szerint az energetikai auditnak ki kell terjednie:

 • Az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására
 • A fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására
 • Az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására
 • A költséghatékonyabb energiafelhasználási módok feltárására és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására.

Az energetikai audit részletes számításokon alapul és javaslatot ad az energiahatékonyság javítási intézkedésekre vonatkozóan. A Kormányrendelet szerint az intézkedéseket legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatározni:

 • Beruházást nem igénylő
 • Támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő
 • Jelenleg csak támogatásokkal reális

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint ellenőrzi a kötelező energetikai auditálás teljesítését és az energetikai audit jogszabályi feltételeknek való megfelelőségét.

Cégünk több éve készít energetikai auditokat, ezért nagy tapasztalattal rendelkezünk ezen a területen. Az energetikai auditálásról szóló MSZ EN 16247 szabvány csomag megjelenését követően az energetikai auditot szabványos keretek között lehet készíteni. A szabványosítás és a törvényi rendelkezés tovább erősítette az energetikai auditálás jelentőségét. Megtisztelne minket, ha partnerei lehetnénk az energetikai audit elkészítésében, az energiafogyasztás és a környezeti terhek csökkentésében.

Ha Önnek energetikai auditra van szüksége, legyen szíves felvenni velünk a kapcsolatot az elérhetőségeinken!

Energetikai szekreferens

Az energiahatékonysági törvénynek és a 122/2015. Kormányrendeletnek megfelelően 2016. december 21-től kötelező energetikai szakreferenst alkalmazni minden vállalatnak (nagyvállalat és kkv is), amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

 • a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy
 • b) 100 000 m3 földgázt vagy
 • c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferensi tevékenységünk az alábbiakból áll: 

 • Figyelemmel kísérjük a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását.
 • Részt veszünk a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában.
 • Javaslatokat fogalmazunk meg az energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.
 • Gondoskodunk a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések és az alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról.
 • Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt veszünk a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 • Havonta jelentést készítünk tevékenységünkről, a vállalat tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről az előző évi azonos időszakbeli fogyasztási adatok, a végrehajtott beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények figyelembe vételével.
 • Összefoglaló éves jelentést készítünk a havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet a jogszabály szerint a vállalat a saját honlapján május 31-ig kötelesek közzétenni.
 • Elkészítjük és elküldjük a MEKH-nek a 2015. évi LVII. törvény 22/C. § szerint az éves adatszolgáltatást a 2/2017 MEKH Rendeletben rögzített adattartalommal. Az első adatszolgáltatást nagyvállalatok esetén 2017. június 30-áig kell teljesíteni! *22/C. § (1) A vállalatnak a Hivatal részére adatszolgáltatást kell teljesíteni a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás és üvegházhatású gázkibocsátás mértékéről, az energiahatékonysági intézkedésekkel kapcsolatos adatokról és az energiahatékonysági szemléletformálásról.

A Comfort Consulting Kft. 2004. évi alapítása óta számos energetikai auditot készített. Az elkészített energetikai auditok alapján nagy tapasztalattal rendelkezünk az energiafogyasztás elemzésében, az energiahatékonysági fejlesztési lehetőségek és üzemeltetési eljárások kidolgozásában is, mely a szakreferensi szolgáltatás alapja.

 

TAO kedvezmény

Az 1996. évi LXXXI. törvény 22/E. § alapján társasági adókedvezmény vehető igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás megvalósítása esetén.

Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg adózónként, továbbá beruházásonként, felújításonként, a beruházáshoz, felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás, felújítás elszámolható költsége

a) Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékának,

b) Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 százalékának,

c) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban 45 százalékának

megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy az adózó a beruházás részét képező eszközöket használatba vegye és azokat a beruházás üzembe helyezését követő legalább 5 évig üzemeltesse.

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül.

A beruházás megkezdésének napját megelőzően – mért adatok felhasználásával, szükség esetén a mért adatokon alapuló számítás vagy becslés útján – felmérjük a tervezett beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energiafogyasztási adatokat és becslést készítünk a tervezett beruházással elérhető energiamegtakarítás mértékéről. Az előzetes felmérés eredményeiről írásban tájékoztatjuk az adózót. A tájékoztatás tartalmazza a beruházással elérhető energiamegtakarítás megállapításának módszertanát.

A beruházás üzembe helyezését követően elkészítjük és átadjuk az adózó számára a beruházással érintett műszaki rendszerre vonatkozó energetikai auditot, amely tartalmazza a kiinduló állapot energetikai felmérését és a beruházás üzembe helyezésével elért energiamegtakarításnak a beruházás üzembe helyezését követően mért, vagy egyedi mérési adatok alapján kiszámított vagy becsült értékeit.

Az energiahatékonysági célú beruházásról az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolást az energetikai audit alapján kiállítjuk és átaduk az adózó számára.

A TAO kedvezmény igénybevételéhez szükséges energetikai audit és az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség igazolás elkészítésében állunk szíves rendelkezésükre.

 

Kötelező villamos almérés

2020. január 24-én hatályba lépett az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet.

Almérőket a szakreferens alkalmazására köteles gazdálkodó szervezeteknek kell felszerelni, amennyiben rendelkeznek olyan berendezésekkel vagy berendezéscsoportokkal, amelyek teljesítménye meghaladja a Rendeletben előírt szinteket, vagy amelyek társasági adó kedvezményt vesznek igénybe energiahatékonysági beruházáshoz vagy felújításhoz.

A Rendelet a jogszabályoknak való megfelelés megkönnyítése, és a beruházások tervezhetősége érdekében lépcsőzetes bevezetést tartalmaz. Az almérőket a Rendeletben meghatározott telepítési pontokra 2021. január 1-ig, illetve 2022. január 1-ig kell felszerelni.

 

2021. január 1-ig

2022. január 1-ig

önálló villamos berendezések (névleges teljesítmény)

>100 kW

>50 kW

hőtermelő és klímaberendezések (névleges elektromos teljesítmény)

>140 kW

>70 kW

egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések (egyidejű teljesítmény)

>200 kW

>100 kW

A rendelet alkalmazásában almérő az olyan, legfeljebb 3%-os hibahatárértéken belüli és legalább negyedóránkénti mérésre, valamint a mérési adatok tárolására és továbbítására alkalmas fogyasztásmérő, amely

a) az elszámolási mérő által mért villamosenergia-fogyasztás megosztására vagy

b) egyes villamosenergia-fogyasztó készülékek villamosenergia-fogyasztásának elkülönült mérésére szolgál.

A villamos almérés telepítéséhez partner cégünket ajánljuk. Amennyiben ajánlatot szeretne kérni almérő rendszer telepítésére, legyen szíves felvenni velünk a kapcsolatot az elérhetőségeinken!

 

 

 

ugyfel-ico.png
916
SIKERES PROJEKT
ugyfel-ico.png
1211
ELÉGEDETT ÜGYFÉL
ugyfel-ico.png
78
MEGNYERT PÁLYÁZAT

KAPCSOLAT

CÍM

2310 Szigetszentmiklós, Deák Ferenc u. 2. fszt. 3.

TELEFON

+36 30 964 2500